ÁSZF

A Pegazus’76 Kft. által szervezett utazások általános szerződési feltételei

 

 

1. Az Utazásszervező

 

1.1. A Pegazus 76 kft.. (a továbbiakban: Pegazus) Magyarországon bejegyzett székhelyű, U-001761 engedélyszám alatt tevékenykedő utazási vállalkozó. Székhelye : 1115 Budapest, Thallóczy L. u. 30. 3/1.


1.2. A Pegazus az utazás-szervezői tevékenysége keretében egyedi vagy csoportos igény alapján összeállított utazásokat szervez (egyedi igény által összeállított utazási csomag), valamint a Pegazus által előre összeállított konkrét utazási csomagokat értékesít. Utazási csomag az olyan utazási szolgáltatás, ahol az utazásszervező személyszállítási, szállás- és egyéb turisztikai szolgáltatások (így különösen étkezés, idegenvezetés, szórakoztató, illetve kulturális program) közül legalább kettőnek előre megállapított együttesét úgy nyújtja, hogy a szolgáltatás díját valamennyi részszolgáltatásra kiterjedően összesítve, egy összegben határozza meg (a továbbiakban: részvételi díj), függetlenül attól, hogy az egyes részszolgáltatások számlázása külön-külön vagy egyszerre történik, és a részszolgáltatások együttese 24 óránál hosszabb időszakot érint vagy a szolgáltatás éjszakai szállást is magában foglal.
 

1.3. A Pegazus az általa szervezett utazásokra egyedi utazási szerződéseket köt a 281/2008 (XI.28.) sz. Kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően. A jelen általános szerződési feltételekben és a konkrét egyedi utazási szerződésekben nem rendezett kérdésekre a Polgári Törvénykönyvnek valamint az utazási szerződésről szóló 281/2008 (XI. 28.) sz. Kormányrendeletnek a rendelkezései az irányadóak. Amennyiben az egyedi konkrét utazási szerződés és az általános szerződési feltételek valamely rendelkezése eltér egymástól, úgy az egyedi szerződésben foglaltak az irányadóak.

 

2. Az utazási szerződés létrejötte

 

2.1. Az utazási szerződés létrehozása az utas kezdeményezése alapján történik, Az utas úgynevezett „jelentkezési lap” –ot tölt ki, melyben megjelöli az igénybe venni kívánt szolgáltatásokat, Az utas a jelentkezési lapot aláírja, és átadja (megküldi) az utazásszervező részére. A jelentkezési lap az utazási szerződés mellékletét fogja képezni.


2.2. Az utazási szerződést - annak valamennyi kikötésével együtt írásban kell megkötni, és papíron vagy - ha a szerződést elektronikus dokumentumba foglalták - más tartós adathordozón az utas rendelkezésére kell bocsátani. Az utazási szerződés módosítására ugyanezen előírások az irányadóak.
 

2.3. A Pegazus által közzétett utas-tájékoztató illetve az utas által elfogadott ajánlat, valamint a jelentkezési lap az utazási szerződés szerves részét képezi. Amennyiben az utas-tájékoztató és az egyedi konkrét utazási szerződés tartalma eltér egymástól, úgy az egyedi konkrét szerződésben foglaltak az irányadóak, azzal, hogy ilyen esetben a 3.3. pont szerint kell eljárni.

 

3. Az utazási szerződés tartalma

 

3.1. A Pegazus a konkrét egyedi utazási szerződésben feltünteti a 218/2008. (XI.28.) sz. Kormányrendelet szerinti kötelező tartalmi elemeket.


3.2. Amennyiben a Pegazus programfüzetet tesz közzé, úgy az tartalmazza a 218/2008. (XI.28.) sz. Kormányrendelet szerinti kötelező tartalmi elemeket.
 

3.3. A Pegazus a programfüzetben foglaltaktól csak akkor térhet el, ha ebben az utassal kifejezetten megállapodik az utazási szerződésben, vagy ha a programfüzetben foglaltaktól való eltérés jogát kifejezetten fenntartotta, és a változásokat az utazási szerződés megkötése előtt az utassal - igazolható módon - közli.
 

3.4. Ha az utazásszervező nem bocsátott rendelkezésre programfüzetet, az utazásszervező, illetve az utazásközvetítő az utazási szerződés megkötése előtt köteles az utast a 218/2008. (XI.28) számú Kormányrendelet előírásai szerint írásban tájékoztatni.
 

3.5. Az utazásszervező, illetve az utazásközvetítő az utazási csomagban forgalmazott utazás megkezdése előtt legalább hét nappal - ha az utazási szerződés megkötése és az indulás közötti időtartam ennél rövidebb, legkésőbb az utazási szerződés megkötésekor - köteles az utast illetve a kiskorú utas törvényes képviselőjét írásban tájékoztatni a következőkről:
a) az utazásszervezőnek az utazás célállomásán található, magyarul vagy általánosan használt idegen nyelvet beszélő helyi képviselője (illetve ha az utazásszervező ilyet biztosít, a csoport mellett a célország nyelvét vagy a célországban általánosan használt idegen nyelvet beszélő, idegenvezetésre jogosult utaskísérői feladatokat ellátó személy) nevéről, címéről és telefonszámáról.
b) ha nincs az utazás célállomásán helyi képviselő, akkor az utazásszervező köteles az utast arról a telefonszámról vagy egyéb információról, amely lehetővé teszi az utas számára az utazásszervezővel történő kapcsolatfelvételt, illetve arról a helyi utazásszervezőről, amelyhez az utas szükség esetén segítségért fordulhat,
c) kiskorú külföldi utazása esetén a gyermekkel vagy a gyermek tartózkodási helyén kijelölt, a gyermekért felelős személlyel történő közvetlen kapcsolatteremtés lehetőségéről,
d) az utas által igénybe vehető biztosításokról, ha azokat a programfüzetben nem tette közzé,
e) az útitervben szereplő közbenső megállók és csatlakozások idejéről és helyéről, valamint az utas által elfoglalható helyre vonatkozó részletekről (pl. utas osztályok, hajón kabin vagy hálóhely, vonaton hálófülke).

 

3.6. A Pegazus fenntartja magának a jogot, hogy a programfüzetben, egyéb tájékoztatóban, weblapon, illetve más jellegű, a szolgáltatásait bemutató illetve ajánló anyagon foglaltaktól eltérjen, többek között arra is tekintettel, hogy a programfüzet és egyéb utas-tájékoztató anyagok megjelentetése és az utazási szerződés megkötése között adott esetben hosszabb időszak is eltelhet. Ebben az esetben a jelen általános szerződési feltételek 3.3. pontja (és egyben a Kormányrendeletben) foglaltak szerint kell eljárni, azaz a változásokat az utazási szerződés megkötése előtt az utassal - igazolható módon – közölni kell.
 

3.7. A Pegazus fenntartja a jogot, hogy esetenként kedvezményes akció keretében a tájékoztatóban nem szereplő árakon értékesítse útjait, ez azonban az akció idején kívül eső időben megkötött utazási szerződéseket nem befolyásolja, különös tekintettel nem befolyásolja a részvételi díjat, azaz a nem akciós időben szerződést kötött utas nem kérheti az akció miatti árcsökkentést.

 

4. A szolgáltatás díja - részvételi díj és az abba nem tartozó díjak, költségek

 

4.1. Az utazási szerződés tartalmazza a szolgáltatásnak a szervezési díjat is magában foglaló díját (a szolgáltatás díja) forintban meghatározva, továbbá a szolgáltatás díjában benne nem foglalt esetlegesen külön felszámításra kerülő adó, illeték és egyéb kötelező terheket és azok összegét (különösen de nem kizárólagosan a reptéri illeték, a biztosítások díja, esetleges vízumköltség, üdülőhelyi díj, horgonyzási díj,) melyeket az egyes konkrét utazási szerződések kifejezetten nevesítenek, mint a szolgáltatási (részvételi) díjban benne nem foglalt összegeket. Amennyiben az utas/megrendelő az utazási szerződés megkötése előtt az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (Áfa tv.) 206.§ (2) bekezdése alapján akként nyilatkozik, az utazási szerződésben foglalt szolgáltatásokat továbbértékesítési céllal rendeli meg, úgy a kiajánlott, közzétett, bármely módon nyilvánosságra vagy az utas tudomására hozott, stb. részvételi díjat az Áfa tv. alapján további általános forgalmi adó terheli, tehát a szolgáltatás díját a mindenkori Áfá-val növelt összegét kell megfizetni.
 

4.2. A részvételi díjból az utazási szerződés megkötésekor előleg címén a szolgáltatás díja (részvételi díj) legfeljebb negyven százalékának (de legalább 5.000,-Ft-nak) a befizetése követelhető, kivéve, ha a Pegazus és a külföldi közreműködője által kötött szerződés ennél szigorúbb kötelezettséget ró a Pegazusra.
 

4.3. Az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díj (azaz a szolgáltatás díja, részvételi díj, valamint az adó, illeték és egyéb kötelező terhek) teljes összegének megfizetését a Pegazus legkorábban az utazás megkezdése előtt harminc nappal igényelheti, kivéve, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés alapján ennél korábbi teljesítésre van szükség.
 

4.4. Amennyiben az utas az utazási szerződést az utazás előtti 30 napon belül köti meg, úgy a szerződés aláírásával egyidejűleg általában a teljes díj esedékes.
 

4.5. Az egyedi konkrét utazási szerződések tartalmazzák a fizetési határidőkre, fizetés rendjére és módjára vonatkozó, az előbbiekben említettek alapján kialakított konkrét feltételeket.

 

5. Díjemelés

 

5.1. A Pegazus fenntartja a jogot arra, hogy az utas által az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díjat a 281/2008.(XI.28.) Kormányrendelet 6.§-ában foglaltak szerint megemelhesse. A díjemelésről szóló tájékoztatást az egyedi utazási szerződésnek is tartalmaznia kell. A díj emelésére kizárólag
a) a szállítási költségek (ideértve az üzemanyagköltségeket),
b) az utazási szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték), vagy
c) deviza - az utazásszervező közreműködőjével kötött szerződésben meghatározott mutató szerinti – forint árfolyamának változása miatt kerülhet sor. Az utazás megkezdését megelőző húsz napon belül azonban az utas által az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díj az előbbiekben meghatározott okból sem emelhető.

 

5.2. A díjemelés indokát az utassal a díjemelés közlésével egyidejűleg közölni kell. A díjemelés mértékének arányosnak kell lennie a költségek emelkedésének mértékével, és a pontosan meg kell határozni a módosított díj számításának módját.
 

5.3. Amennyiben az utas utólag, az utazási szerződés megkötését követően rendel meg valamely újabb szolgáltatást, úgy az annak díjaként meghatározott összeg az eredetileg megállapított részvételi díj összegét módosítja ugyan, azonban nem minősül a részvételi díj fentiek szerinti (egyoldalú) megemelésének, tekintettel arra, hogy a díj szerződésmódosítás alapján emelkedik, így ezen típusú összegeket, költségeket, díjakat az utasnak akár az indulást megelőző 20 napon belül is meg kell fizetnie.
 

6. Az utazási szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek átruházása

 

6.1. Az utas haladéktalanul köteles tájékoztatni az utazásszervezőt arról, ha az utazás megkezdése előtt az utazási szerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit átruházta. Kérjük, az átruházás során legyenek figyelemmel arra, hogy a szerződésből fakadó jogok és kötelezettségek megszerzője feleljen meg az utazási szerződésben meghatározott utazási feltételeknek (például ha a célországba való beutazás vízumköteles, akkor rendelkezzen vízummal). Kérjük, legyenek arra is tekintettel, hogy bizonyos szolgáltatások esetében az átruházás alapján bekövetkező személyváltozás további költségek felmerülését is okozhatja: egyes légitársaságoknál ugyanis a repülőjegy kiállítása után, más légitársaságok esetében a beszállókártya kiállítása után már nem lehetséges a névcsere, ugyanígy bizonyos szállásszolgáltatók által nyújtott egyes szállásszolgáltatás esetében sem lehetséges a névcsere, ezért előfordulhat, hogy az adott szolgáltatást újra meg kell rendelni. és az újonnan rendelt szolgáltatás díját is az utazási jogosultság megszerzőjének ki kell fizetnie.
 

6.2. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell minden olyan adatot, mely az új utas beazonosítására és a vele való kapcsolatfelvételre alkalmas, illetve minden olyan adatot, mely az utazási szerződés teljesítése szempontjából fontos.
 

7. Az utas elállása az utazási szerződéstől, módosítás

 

7.1. Az utas az utazási szerződéstől írásban tett nyilatkozattal az utazás megkezdése előtt bármikor elállhat.
 

7.2. Ha az utazásszervező az utazási szerződés lényeges feltételét az indulás előtt rajta kívül álló okból kívánja jelentősen módosítani, így különösen, ha a díjemelés mértéke a nyolc százalékot meghaladja, köteles erről az utast haladéktalanul tájékoztatni. Az utas az utazásszervező értesítését követően haladéktalanul köteles írásban tájékoztatni az utazásszervezőt arról, hogy a lényeges feltételek megváltozása miatt:
a) eláll a szerződéstől, vagy
b) elfogadja a változtatásokat a szolgáltatás díja (részvételi díj) e változásokhoz kapcsolódó megváltoztatásával együtt, mely alapján a felek módosítják a szerződést.

 

7.3. Ha az utas a lényeges feltételek indulás előtti jelentős módosítása miatt az elállást választja, úgy az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására az utazásszervezőnek lehetősége van. Ha az utazásszervező a helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes, vagy az utas a felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, úgy az utazásszervező köteles a teljes befizetett díj azonnali visszafizetésére, és az után az utazási szerződés megkötésétől számított időre az érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamat megfizetésére is, továbbá az utazásszervező köteles az utasnak az elállás következtében felmerült kárát (ideértve a nem vagyoni kárt is) is megtéríteni, kivéve, ha az elállására az utazásszervező által nem befolyásolható (ellenőrzési körén kívül eső), ésszerűen el nem hárítható olyan külső körülmény miatt - ide nem értve valamely harmadik személy magatartását, illetve a túlfoglalás esetét - került sor, amelyet a szerződéskötés idején nem látott és ésszerű elvárhatóság mellett nem is láthatott előre (a továbbiakban: vis maior), vagy a jelentkezők száma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot nem éri el, és az utazásszervező az utast írásban, az utazási szerződésben megjelölt időtartamon belül tájékoztatta.
 

7.4. Amennyiben az úti cél vagy az ahhoz vezető útvonal olyan területet érint, amely - az utazási szerződés megkötését követően - a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett központi államigazgatási szerv honlapján az „utazásra nem javasolt” utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre kerül, az utazásszervező köteles azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatást nyújtani. Ha helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, az utazásszervező köteles a díjkülönbözetet az utasnak megtéríteni. Ebben az esetben az utas
a) ha elfogadja a helyettesítő szolgáltatást, a felek módosítják az utazási szerződést, vagy
b) elállhat a szerződéstől.
Amennyiben az utas a 7.4. pontban leírt okból a szerződéstől való elállást választja, úgy az utazásszervező köteles a teljes befizetett díjat azonnal visszafizetni.

7.5. Az utas az elállása esetén bánatpénzt köteles fizetni az utazásszervező részére, kivéve ha az elállásra a 7.2 pontban, 7.3. pontban vagy 7.4. pontban részletezett okból kerül sor.


7.6. Az utas a 7.5. pontban foglalt eseteket kivéve elállás esetén bánatpénz fizetésére köteles. A bánatpénz fizetése azt jelenti, hogy a már befizetett részvételi díjból és egyéb rendeltetésű összegből az utazásszervező jogosult a bánatpénz mértékét visszatartani, és csak a maradék összeget visszafizetni az utas részére (kivételt képez ez alól a 7.8. pont szerinti eset), az elállásról való tudomásszerzést követő 8 (nyolc) napon belül. Amennyiben az utas még nem fizette be teljes mértékben a részvételi díjat, és a részvételi díj befizetett összege kevesebb, mint a bánatpénz összege, úgy az utas köteles az elállás bejelentésétől számított 8 napon belül a különbözetet az utazásszervező részére megfizetni, azaz a befizetett összeget a bánatpénz mértékére kiegészíteni.
 

7.7. A bánatpénz mértéke:
az utazás megkezdését megelőző 60 napnál későbbi, de 35 napnál korábbi elállás esetén a szolgáltatás díjának 10%-a, szálláshely (apartman igénybe vétele esetén 60 napnál későbbi, de 45 napnál korábbi elállás esetén: a szolgáltatás díjának 10%-a,) amennyiben az utas az elállási jogát az indulás előtti 45-0 napon belül gyakorolja, úgy a bánatpénz mértéke a szolgáltatás díjának 100 %-a (szálláshely (apartman) igénybe vétele esetén is).

 

7.8. Azokban az elállási esetekben, amikor bánatpénz nem fizetendő (nem követelhető), vagy nem 100%-os mértékű bánatpénz fizetendő (követelhető), és az utazási szerződés olyan utazási csomag illetve szolgáltatás igénybevételére irányul, melynél lemondás (elállás) esetén valamely szolgáltatás díja csak részben vagy egyáltalán nem visszatéríthető vagy akkor is kifizetendő, ha az elállás még a díj megfizetése előtt történik (tipikusan repülőjegyek, bizonyos szálláshelyek esetében, –különösen de nem kizárólagosan egyedi igény alapján összeállított utazási csomag esetén jellemző ez az eset, amikor a kedvezőbb ár elérése fejében az utas a le nem mondható szolgáltatást választja, illetőleg például nincs visszatérítés repülőjegyek esetében a repülőjegy vagy beszállókártya kiállítása után), úgy a szolgáltatás díja csak akkor és csak olyan mértékben jár vissza az utas részére –az elállással okozott kár enyhítése érdekében-, amennyiben és amilyen mértékben az adott szolgáltató a visszatérítést engedélyezi és visszatéríti. (Amennyiben az utas által 10% bánatpénz fizetendő, úgy az az esetlegesen visszatérítendő összegbe beszámításra kerül.)
Kivételt képeznek a jelen pont hatálya alól a 7.2., 7.3.,7.4., pont alatti elállási esetek.

 

7.9. A előbbi 7.6. - 7.8. pontban említett feltételek érvényesülnek abban az esetben is, ha az utas nem áll el, azonban a saját hibájából, vagy az utazáshoz szükséges hatósági engedélyek hiánya illetve a hatóság kizáró nyilatkozata miatt nem tud elutazni, vagy ha az utas az utazást nem kezdi meg, az utazáson nem jelenik meg (a szolgáltatást nem veszi igénybe).
 

7.10. Az elállást írásban, ajánlott vagy tértivevényes ajánlott levél formájában, vagy egyéb, az átvétel igazolására alkalmas módon (például személyes átadás, futárszolgálattal történő átadás) kell bejelenteni. Az elállást tartalmazó nyilatkozat akkor válik hatályossá, amikor az azt tartalmazó levélküldeményt illetve átvétel igazolására alkalmas módon átadott iratot a címzett átvette.
 

7.11. Az utazási szerződésben megállapodott szolgáltatásokat az utas kezdeményezésére csak akkor lehetséges külön költségek és extra díjfizetés nélkül módosítani, ha a módosításra az adott légitársaság és/vagy az adott szállásszolgáltató feltételei szerint lehetőség van. Légitársaságok esetében előfordulhat, hogy időpont változtatása esetén módosítási díjat kérnek, és emellett az is előfordulhat, hogy az új időpontban már drágább a jegy (tipikusan diszkont légitársaságok esetében az eljárás az, hogy minél közelebb kerül az indulás időpontja, annál drágább a menetjegy ára), így a módosítási díj mellett a jegyár különbözetet is kérik megfizetni. Szállásszolgáltatás esetében is előfordulhat módosítási díj, illetve az eltérő időpont miatti eltérő (jellemzően magasabb) ár. Repülőjegyek esetében és szállás esetében is előfordulhat, hogy a módosítási igény idején már nem lemondhatóak, így azok helyett újabb szolgáltatást kell rendelni. Módosítási igény esetén a Pegazus tájékoztatja az utast annak lehetőségéről és feltételeiről, a módosítás következtében felmerülő díjakról illetve költségekről.

 

8. Az utazásszervező általi elállás

 

8.1. Az utazásszervező legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal írásban tett nyilatkozattal elállhat az utazási szerződéstől.
 

8.2. Ha az utazásszervező nem az utas érdekkörében felmerült okból áll el a szerződéstől, az utas az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, vagy amennyiben az utazásszervező a helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes, vagy az utas a felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, az utazásszervező a teljes befizetett díj azonnali visszafizetésére, és az után az utazási szerződés megkötésétől számított időre az érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamat megfizetésére köteles. Ha a helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, az utazásszervező köteles a díjkülönbözetet az utasnak megtéríteni.
 

8.3. Ha az utazásszervező nem az utas érdekkörében felmerült okból áll el az utazási szerződéstől, úgy a 8.2. pontban említetteken felül még köteles az utasnak az elállás következtében felmerült kárát megtéríteni, illetve személyiségi jogsértés esetén sérelemdíjat fizetni, kivéve, ha az utazásszervező elállására általa nem befolyásolható (ellenőrzési körén kívül eső), ésszerűen el nem hárítható olyan külső körülmény miatt - ide nem értve valamely harmadik személy magatartását, illetve a túlfoglalás esetét - került sor, amelyet a szerződéskötés idején nem látott és ésszerű elvárhatóság mellett nem is láthatott előre (a továbbiakban: vis maior), vagy a jelentkezők száma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot nem éri el, és az utazásszervező elállásáról az utast írásban, az utazási szerződésben megjelölt időtartamon belül tájékoztatták.
 

 

9. Felelősség az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítéséért és a kártérítési felelősség

 

9.1. Az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítéséért az utazásszervező felel. Ha az utazásszervező a vállalt szolgáltatást nem az utazási szerződésnek megfelelően teljesíti, köteles a szolgáltatás díját (a részvételi díjat) arányosan leszállítani.
 

9.2. Az utazásszervező nem köteles a szolgáltatás díját (részvételi díjat) leszállítani, ha az utas a szolgáltatást vagy valamely részszolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okból nem veszi igénybe.
 

9.3. Ha az utazás megkezdését követően az utazásszervező az utazási szerződésben meghatározott szolgáltatás jelentős részét nem tudja teljesíteni, köteles azokat más megfelelő, hasonló értékű részszolgáltatással pótolni. Ha az ilyen részszolgáltatás értéke a nem teljesített részszolgáltatás értékét meghaladja, a költségkülönbözet az utasra nem hárítható át. Ha az utazásszervező ilyen helyettesítő részszolgáltatást nem tud nyújtani, vagy az utas azt indokoltan nem fogadja el, az utazásszervező - amennyiben az utas erre igényt tart - köteles gondoskodni az utasnak az utazás kiinduló helyére vagy az utas által elfogadható, a célországban található más visszaérkezési helyre történő szállításáról, ennek költségeit viselni, és az igénybe vett részszolgáltatások értékével csökkentett befizetett díjat visszafizetni.
 

9.4. Az utazásszervező felel az utazási szerződés nem teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért illetve a személyiségi jogsértésért járó sérelemdíjért, kivéve, ha a nem-teljesítés, illetve a hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, így különösen
a) ha a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok az utas magatartására vezethetők vissza,
b) ha a hiba olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítésével nincs kapcsolatban, és a hibát az utazásszervező ésszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani, vagy
c) vis maior esetén.

 

9.5. Az utazásszervező köteles segítséget nyújtani az utasnak, ha nehézségei támadnak, kivéve ha a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok az utas magatartására vezethetőek vissza.

 

9.6. Az utazásszervező a szolgáltatás teljesítéséhez igénybe vett közreműködő magatartásáért úgy felel, mintha maga járt volna el, kivéve, ha a közreműködő felelősségét jogszabályban kihirdetett nemzetközi egyezmény korlátozza.
 

9.7. Amennyiben a Pegazus közreműködőjének felelősségét nemzetközi egyezmény korlátozza, az erre vonatkozó tájékoztatást, a vonatkozó nemzetközi egyezményt kihirdető jogszabály megjelölésével a Pegazus az utazási szerződésbe belefoglalja. A vasúti fuvarozók felelősségét az 1986. évi 2. sz. tvr. a Bernben az 1980.évi május hó 9. napján kelt Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) kihirdetéséről, a légi fuvarozók felelősségét pedig az 1936. évi XXVIII. tv. által kihirdetett, az 1964. évi 19. tvr. valamint a 2005. évi XXXIV. tv. által módosított és a 2005. évi XXXV. tv. által kiegészített 1929. évi varsói nemzetközi egyezmény és a 2005. évi VII. tv. által kihirdetett 1999. évi montreali nemzetközi egyezmény korlátozza. A légi fuvarozók felelősségével kapcsolatban a visszautasított beszállás, a légi járatok törlése, vagy hosszú késése esetére szóló rendelkezések a 261/2004/EK rendeletben találhatóak meg.
9.8.Az utazásszervező az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért való felelősségét, illetve a személyiségi jogsértésért járó sérelemdíj fizetését a szolgáltatás díja (a részvételi díj) összegének kétszeresét meghaladó része tekintetében kizárja.

 

 

10. Az utas kötelezettsége az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás hibás teljesítése esetén

 

 

10.1. Az utas az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás hibás teljesítése esetén haladéktalanul köteles kifogását az utaskísérővel vagy annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval közölni; a közlés késedelméből eredő kárért felelős.
 

10.2. Amennyiben az utasok mellé az utazásszervező utaskísérőt biztosít, úgy az utaskísérő köteles gondoskodni a kifogásnak a helyszíni szolgáltatónak történő bejelentéséről. Az utaskísérő az utas bejelentését, illetve annak a helyszíni szolgáltatóval való közlésének tényét köteles jegyzőkönyvbe foglalni, és ennek egyik példányát az utasnak átadni. Az utaskísérő köteles az utazásszervezőt haladéktalanul tájékoztatni, továbbá a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni. Amennyiben az utasok maguk készítenek feljegyzést, vagy bármiféle olyan iratot, melyben a kifogásaikat felsorolják, és azt az utaskísérő átveszi az átvétel igazolása mellett, úgy az jegyzőkönyvnek minősül, függetlenül attól, hogy esetleg az irat nem ezt a kifejezett címet viseli.
 

10.3. A jegyzőkönyv kizárólag az utas panaszának írásbeli rögzítésére szolgál, és önmagában az átvétel ténye nem jelenti a Pegazus vagy az utaskísérő vagy a partner részéről az abban foglaltak elismerését, illetve nem jelenti a panasszal kapcsolatos állásfoglalást sem.
 

10.4. Amennyiben az utazás során nincsen utaskísérő, és a helyi szolgáltató nem orvosolta a panaszt, vagy az utas nyelvtudás hiánya miatt nem tudja a helyi szolgáltatóval a problémát rendezni, úgy az utas köteles azonnal tájékoztatni a problémáról az utazásszervezőt annak érdekében, hogy az utazásszervező a probléma orvoslása iránt intézkedni tudjon. Amennyiben az utas az utazási szerződést utazásközvetítőnél kötötte, abban az esetben azt az utazásközvetítőt is tájékoztathatja, akinél az utazási szerződést megkötötte.
 

10.5. Az utas tudomásul veszi, hogy a hiba bejelentésének késedelméből eredő kárért az utas a felelős.

 

10.6. Amennyiben az utas problémája nem rendeződött, illetve az utazással kapcsolatban egyéb kifogása merült fel, joga van ezzel kapcsolatos igényeit előterjeszteni, illetőleg panaszt tenni az utazásszervezőnél A jogvitára és a panaszkezelésre vonatkozó rendelkezéseket a 14. fejezet tartalmazza.

 

 

11. Az utas egyéb kötelezettségei

 

11.1. Az utas illetve az utazási szerződés aláírója köteles a Pegazust haladéktalanul írásban, visszaigazolható módon értesíteni azon adatainak módosulásáról, mely az utazási szerződés teljesítését befolyásolják, befolyásolhatják (például: lakcím-módosulás, útlevélszám-változás, állampolgárság változás, stb.)
 

11.2. Az utas köteles az utazási szolgáltatások igénybevételére jogosító részvételi jegyet (voucher) és az utazási dokumentumokat is ellenőrizni, és amennyiben azok nem az utazási szerződésének megfelelő adatokat, feltételeket tartalmazzák, azonnal köteles az utazásszervezővel felvenni a kapcsolatot az eltérés rendezése érdekében.
 

11.3. Külföldre történő utazás esetében a kiutazáshoz érvényes útlevél meglétéről és vízum beszerzéséről az utas gondoskodik. Ha az utazáshoz vízum is szükséges és a Pegazus a vízum beszerzését külön díj ellenében vállalja, úgy az utazásra történő jelentkezéskor az utas részére eljuttatott nyomtatványokat az utas a megadott határidőn belül kitöltve visszajuttatja az előírt fényképekkel együtt - a vízumdíj megfizetése mellett- a Pegazus részére. Az adatok helyességéért az utas felelős.
 

11.4. Az utas tudomásul veszi, hogy köteles az utazásra vonatkozó mindenkori jogszabályokat, előírásokat (pl. útlevél, vám-, devizaszabályok, egészségügyi előírások stb.) valamint a fogadó ország törvényeit és tradícióit betartani, illetve tiszteletben tartani. Ezek elmulasztásából eredő költségek, károk az utast terhelik. Egyébként is az utazás során harmadik személynek okozott kárért az utas közvetlenül tartozik felelősséggel.
 

11.5. Az utas tudomásul veszi, hogy az utazás alatt poggyászának kezelése és őrzése, biztosítása, valamint a biztosítási- és káreseményekre vonatkozó bejelentés az utas feladata.

 

 

12. A légiközlekedéssel kapcsolatos külön tájékoztatás

 

12.1. A légi személyszállítás szabályairól szóló 25/1999. (II. 12.) Kormányrendelet értelmében és a légitársaságok üzletszabályzatainak értelmében is a légi fuvarozási szerződés az utas és a légitársaság között jön létre.
 

12.2. A légi személyszállításra kötött szerződésre –amennyiben a légitársaság a magyar jog alkalmazását köti ki- a Polgári Törvénykönyvnek (a továbbiakban: Ptk.) a szerződésekre vonatkozó általános, továbbá a vállalkozási szerződésre vonatkozó rendelkezéseit a 25/1999. (II.12.) sz. kormányrendeletben foglalt kiegészítésekkel kell alkalmazni. A légitársaságok a fuvarozási feltételeiket üzletszabályzatban határozzák meg. Az üzletszabályzatok (fuvarozási feltételek) a légitársaságok honlapjain is megtalálhatóak, a legfontosabb ismérvek (foglalás, poggyász, extra szolgáltatások, díjak, lemondási feltételek) többnyire magyar nyelven is.
 

12.3. A légitársaságok az üzletszabályzatban határozzák meg a légi személyszállítás során, valamint ahhoz kapcsolódóan az utasnak nyújtott szolgáltatásait, azok igénybevételének feltételeit és díját.
 

12.4. Nemzetközi légi személyszállítás esetén az utas köteles a szállítást megelőzően utas biztonsági ellenőrzésnek alávetnie magát, és a szállítás során érintett államok által a határátlépéshez megkövetelt okmányait a légitársaság alkalmazottjának - felhívásra - bemutatni. Ha az utas az ellenőrzést megtagadja, annak nem veti alá magát, az okmányokkal nem rendelkezik vagy az okmányok szabálytalanok, a légitársaság a szerződés teljesítésének megkezdését, illetve folytatását az okmányok bemutatásáig megtagadhatja. A légitársaság (és a Pegazus sem) nem felel az utassal szemben azokért a károkért, amelyek abból keletkeztek, hogy az utas nem rendelkezett a szállítás során érintett államok által megkövetelt okmányokkal vagy azok nem voltak szabályosak.
 

12.5. A légi személyszállítási szerződés alapján a légitársaság az utas poggyászát az indulási repülőtérről az érkezési repülőtérre szállítja. A légitársaságok megkülönböztetik a feladott poggyászt és a kézipoggyászt. Egyes légitársaságok harmadik kategóriát is felállítanak, nevezetesen a „speciális poggyász”- t. Az utas köteles a feladott és a kézipoggyászt (valamint a speciális poggyászt is) úgy csomagolni, hogy azt a csomagolás megóvja, továbbá a poggyász mások személyét, vagyonát ne veszélyeztesse, azokban kárt ne tegyen. Ellenkező esetben a poggyász szállítását a légitársaság megtagadhatja, melynek következményei miatt sem a légitársaság, sem a Pegazus nem vállal felelősséget.
 

12.6. Az utas poggyásza nem tartalmazhat poggyásznak nem minősülő - jogszabályban meghatározott - tárgyat (anyagot), valamint olyan tárgyat (anyagot), amely mások életét, vagyonát vagy a repülés biztonságát veszélyezteti (a továbbiakban: szállításból kizárt tárgy). A légitársaság a szállításból kizárt tárgyak körét az üzletszabályzatban határozza meg. A légitársaság az üzletszabályzatban meghatározhatja azon tárgyak (anyagok) körét, amelyeket az utas poggyásza csak az előírt feltételek teljesítése esetén tartalmazhat. A légitársaság az utast felszólíthatja, hogy a poggyászából a szállításból kizárt tárgyat távolítsa el. Ennek elmaradása esetén a poggyász szállítását megtagadhatja.
 

12.7. A kézipoggyász mérete és megengedett száma légitársaságonként, sőt járatonként változó lehet, mint ahogyan az is, hogy a repülőjegy árában benne foglaltatik-e bizonyos feltételeknek megfelelő kézipoggyász szállítása, vagy pedig külön fizetni kell azért. Egyes járatokon az utasosztály szintjétől függően is változhat a kézipoggyász megengedett mérete és darabszáma. A méret meghatározása/ellenőrzése során a poggyász kiálló részeit (fülek, görgők, lábak, stb.) a megadott mérethatárba bele kell számítani. A légitársaságok a poggyász fedélzeten való elhelyezésének a helyét is megszabhatják (pl. csak a poggyászrekeszben lehet szállítani, vagy ülés alatt, stb.) Bizonyos légitársaságok maximalizálják az utastérbe felvihető kézipoggyászok számát (például ha nincsen elegendő poggyászrekesz), mely esetben lehetséges, hogy a később bejelentkező utasok poggyásza már nem fér fel az utastérbe. Amennyiben a kézipoggyász száma, mérete illetve súlya az előírtakat meghaladja, a légitársaságok különféle szankciókat alkalmaznak: a második- harmadik, stb. kézipoggyász vagy a túlsúlyos kézipoggyász fedélzetre történő felvitelét megtagadhatják és a raktérben, feladott poggyászként plusz költségért szállítják, egyes légitársaságok a plusz költséget még attól függően is növelhetik, hogy a beszállás mely szakaszában derül ki a túllépés, más légitársaságok pedig fenntartják a jogot arra, hogy a szállítást egyszerűen megtagadják.
A csecsemő- illetve gyermekkorú utasokhoz társítható kézipoggyászokra a légitársaságok külön (és sok esetben eltérő) feltételeket alkalmazhatnak.

 

12.8. A feladott poggyászra vonatkozó előírások szintén eltérőek légitársaságonként (sőt járatonként és utas osztályonként is eltérő lehet). Általában utasonként maximum 20 kg lehet egy poggyász, de a súly mellett korlátozhatják a darabszámot, sőt a méretet is. Előfordulhat, hogy a 20 kg-os értékhatár egyben azt jelenti, hogy csak egy poggyász vihető, de van olyan légitársaság, ahol a 20 kg-os értékhatárt több poggyászt kiadhatja. Bizonyos légitársaságok megengedik, hogy együtt utazók esetében az egyik utas poggyászának esetleges súlytöbbletét a másik utas kisebb súlyú poggyászába beszámítsák, más légitársaságok azonban nem engedélyezik ezt. Általános előírás azonban, hogy egy feladott poggyász 32 kg-nál súlyosabb nem lehet. Egyes légitársaságok előírása szerint már a foglaláskor meg kell adni a feladott poggyász számát, melyet később módosítani nem lehetséges.
 

12.9. A speciális poggyászok körét, méret- , darab- és súlyhatárát, valamint a szállítás helyét (raktér vagy fedélzet, ezen belül is kézben vagy külön ülésen, stb.) szintén a légitársaságok egyedi üzletszabályzatai határozzák meg. (Speciális poggyász például de nem kizárólagosan: hangszer, sportszer.)
 

12.10. Tekintettel arra, hogy a poggyászkezelési szabályzatok légitársaságonként, esetenként járatonként, sőt, járatokon belül utas osztályonként eltérőek lehetnek, illetve a légitársaság egyoldalúan bármikor megváltoztathatja az előírásokat, ezért a Pegazus kéri, hogy utazás előtt kellő időben az utas tájékozódjon a választott légitársaságnál, (jellemzően a légitársaság honlapján) az aktuális előírásokról. A légitársaságok a poggyászra vonatkozó előírásokat kiemelt helyen kezelik. A Liszt Ferenc Repülőtér honlapján szintén található egy összefoglaló (www.bud.hu elérhetőség alatt), ahonnan közvetlenül el lehet jutni az egyes légitársaságok poggyászfuvarozási feltételeihez.
 

12.11. A hagyományos légitársaságok esetében általában az utasok előre, vagy a beszállókártya átvételekor kijelölt meghatározott ülőhelyeket foglalhatnak el a repülőgépen. Az egyes légitársaságok külön feltételei határozzák meg, hogy az előre lefoglalt helyekért szükséges-e külön díj fizetése. Diszkont légitársaságok esetében az általános gyakorlat az, hogy nincsenek előre meghatározott helyek, hanem az utasok a repülőgépbe való beszállás sorrendje alapján választhatnak maguknak helyet, illetve foglalhatják el a maradék ülőhelyeket. Egyes légitársaságok illetve egyes járatok esetében külön díj fizetése ellenében lehetőség van ülőhely előre való megvásárlására, illetve lehetőség van általában „elsőbbségi beszállásra”, szintén külön díj fizetése ellenében, ami azt jelenti, hogy az ilyen jogosultsággal rendelkező utasok (amennyiben a légitársaság által meghatározott időben odaérnek a beszállókapuhoz) hamarabb szállhatnak fel a repülőgépre, mint a többi utas, és a foglalt illetve a légitársaság által megjelölt helyek kivételével hamarabb választhatnak ülőhelyet. Egyes légitársaságok az elsőbbségi beszállás lehetőségét a díjfizetés mellett további feltételekhez köthetik, például, de nem kizárólagosan, hogy az utasnak a vészkijáratnál kell ülnie, és alkalmasnak kell lennie vészhelyzet esetén segítségnyújtásra. A csecsemőkorúak által elfoglalható helyekre szintén eltérőek a légitársaságok előírásai – van, ahol megengedett a felnőtt kísérő ölében való utazás, van ahol külön ülésen kell tartani a gyermeket.
 

12.12. A légitársaság a légi közlekedéssel összefüggő elháríthatatlan ok esetében a menetjegyen vagy menetrendben feltüntetett útvonalat megváltoztathatja, közbenső leszállóhelyet kihagyhatja, illetve közbenső leszállóhelyet iktathat be.
 

12.13. A légitársaságok tevékenységével kapcsolatos panasz- illetve kárigény bejelentések módját és határidejét az egyes légitársaságok fuvarozási feltételei (üzletszabályzat) tartalmazzák. A légitársaságok meghatározhatják továbbá a panaszbejelentés módját is, például poggyászkár esetén közvetlenül a honlapjukról letölthető, meghatározott nyomtatvány alkalmazását, stb.
 

12.14. Az elégtelen helybiztosításra vonatkozó szabályokat a visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. február 11-i 261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 261/2004/EK rendelet) tartalmazza.
 

12.15. A légi személyszállítással összefüggő kártérítés szabályait - az Európai Parlament és a Tanács 889/2002/EK rendeletével módosított - a légi fuvarozók baleset esetén fennálló felelősségéről szóló, a Tanács 2027/97/EK rendelete tartalmazza.
 

12.16.A légi fuvarozók felelősségét az 1936. évi XXVIII. tv. által kihirdetett, az 1964. évi 19. tvr. valamint a 2005. évi XXXIV. tv. által módosított és a 2005. évi XXXV. tv. által kiegészített 1929. évi varsói nemzetközi egyezmény és a 2005. évi VII. tv. által kihirdetett 1999. évi montreali nemzetközi egyezmény korlátozza.
 

 

13. Biztosítások

 

13.1. Az utas az utazásokkal kapcsolatban többféle biztosítást köthet.

 

13.2. A betegség-, baleset-, és poggyászkár esetére történő biztosítás (úgynevezett BBP biztosítás) megkötésére a Pegazus lehetőséget nyújt. Amennyiben az utas a Pegazus közreműködésével köt baleset-betegség- illetve poggyászbiztosítást, úgy a Pegazus köteles átadni a biztosítási kötvényt, az adott biztosítási termék szabályzatát, illetve a biztosítás igénybevételére jogosító bizonylatot az utazási szerződés szerinti szolgáltatás igénybe vételére jogosító iratok átadásával egyidejűleg.
 

13.3. A részvételi díjak nem tartalmazzák az útlemondási biztosítás vagy az utazásképtelenség esetére kötendő biztosítás vagy bármely más, az utazás bármely okból történő elmaradása esetén az utazási díj visszatérítését célzó biztosítás díját. Kérjük, igény esetén az ilyen jellegű biztosításokról szíveskedjenek a biztosítótársaságoknál tájékozódni.

 

13.4. Amennyiben az utas biztosítást köt, úgy kifejezetten köteles a biztosítási feltételeket megfelelően tanulmányozni, mert a meg nem ismert feltételek miatt (pl. káresemény bejelentésének módja, határideje, stb.) esetleg a biztosítását érvényesíteni nem tudja, és ezért sem a Pegazus, sem pedig a biztosító nem tud felelősséget vállalni.
 

13.5. A Pegazus a működéséhez jogszabályban előírt vagyoni biztosítékra szerződést kötött az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt-vel (címe: 1091 Budapest, Üllői út 1. ).
 

 

14. Jogviták, panaszkezelés, békéltető testületi eljárás, jogorvoslat

 

14.1. Amennyiben az utas a Pegazussal szembeni igényét bírósági úton kívánja érvényesíti, úgy keresetet kell benyújtania az utazásszervező ellen a Polgári Perrendtartásról szóló törvény szerint. Kérjük, mielőtt a bírósági utat választja, kísérelje meg társaságunkkal szemben vitás ügyét peren kívüli rendezni.

 

14.2. A Pegazussal szembeni panaszügyintézés helye: az utazásszervező székhelye (1115.Budapest, Thallóczy Lajos utca 30.). A panasz megtehető: írásban postai levél útján (cím: Pegazus’76 Kft.,1115.Budapest, Thallóczy Lajos utca 30.) vagy elektronikus levélben (a booking@travelandsport.hu e-mail címen vagy annak a munkatársnak az e-mail címén, aki az utazás szervezése során az utassal a kapcsolatot tartotta).

 

14.3. Az utas panaszának elutasítása esetén, vagy ha a panaszkezelés eredménye az utas számára egyébként nem megfelelő, az utas nem csak bírósághoz, hanem békéltető testülethez is fordulhat.


 

14.4. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy az utas mint fogyasztó az utazásszervezővel közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

 

14.5. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák (a továbbiakban: kamara) mellett működő független testület.

14.6. A békéltető testületi eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes. A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az előző két mondatban említett illetékességi eset helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes. Ha több fogyasztó közösen terjeszt elő kérelmet, bármelyik kérelmezőre illetékes testület valamennyi kérelmezőre nézve illetékes. A békéltető testületekről és működésükről a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium honlapján lehet tájékozódni, a területileg illetékes békéltető testületek címei a Minisztérium honlapjáról letölthetőek, vagy a www.bekeltetes.hu weboldalon is megtalálhatóak, illetőleg a Pegazus is közzéteszi honlapján.

 

14.7. A fogyasztóvédelmi szabályok megsértése esetén a fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalhoz fordulhatnak (elérhetőségek: http://jarasinfo.gov.hu). (Ennek oka, hogy a korábban illetékes Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság 2016. december 31. napjával jogutódlással megszűnt, általános jogutódja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, valamint a másodfokú ügyekben országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. Ezzel egyidejűleg 197 járásban jelenik meg fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatkör, így tehát a fogyasztók 2017. január 1-től panaszaikkal elsősorban a területileg illetékes járási hivatalokhoz fordulhatnak.)

 

 

15. Záró rendelkezések

 

15.1. A Pegazus az utazási szerződés megkötése előtt tájékoztatja az utasokat a személyes adatok kezeléséről, és azzal összefüggésben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései alapján előírtakról, ide értve a jogorvoslati lehetőségeket is. Az utazási szerződések megkötése és teljesítése során az utasok, megrendelők adatainak kezelése az utas/ megrendelő önkéntes hozzájárulása alapján történik, tekintettel arra, hogy az adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés végrehajtása. Az utas/megrendelő nevének és címének feltüntetése az utazási szerződésben egyébként az utazási szerződésről szóló kormányrendelet értelmében kötelező (ez azonban nem azonos az adatkezelésre vonatkozó törvényi kötelezettséggel, mivel nem törvény illetve önkormányzati rendelet írja elő az adatkezelést). Kötelező adatkezelés történhet azonban a légiközlekedési szolgáltatás igénybevétele esetében, ugyanis a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény rendelkezéseinek értelmében kötelező a törvényben meghatározott adatok rendelkezésre bocsátása a személyszállítást végző légifuvarozók részére, mely adatokat a légfuvarozó a törvény alapján kezelhet.

 

15.2. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 206. (2) bekezdése alapján az utazásszervező az utazási szerződés megkötésekor nyilatkozattételre hívja fel az utazási szolgáltatást igénybe venni kívánó személyt, hogy nyilatkozzon arról, hogy a szolgáltatást utasként vagy nem utasként (adóalanyként de más javára) kívánja igénybe venni – annak érdekében, hogy az általános forgalmi adó fizetési kötelezettség szükségességének fennállta megállapítható legyen. A nyilatkozatot az utas/megrendelő a jelentkezési lapon adja meg.
 

15.3. Amennyiben az utas az utazási szerződést harmadik személyek javára is illetve képviseletében (is) köti, úgy kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés létrejöttéről, az abban foglalt jogosultságokról és kötelezettségekről a harmadik személyeket haladéktalanul értesíti, és a jelen utazási feltételekben illetve az utazási szerződésben továbbá egyéb iratokban, tájékoztatókban stb. foglaltakról az utazásban résztvevő harmadik személyeket is teljes körűen tájékoztatja - különös tekintettel például az utas kötelezettségeire, az elállás jogára és következményeire, valamint a kifogás közlésével kapcsolatos jogokra és kötelezettségekre. Ugyancsak kötelezettséget vállal ilyenkor a szerződést mások képviseletében is kötő utas arra, hogy az utazáshoz szükséges dokumentumokat az általa képviselt utasoknak hiánytalanul átadja.

 

 

Pegazus76 Kft.

utazásszervező
 

Pegazus 76 Kft.
Székhely: 1115 Budapest, Thallóczy L. u. 30.
Tel.: +36-20-9970901
E-mailek: booking@travelandsport.hu
                pegazus76.hu@gmaill.com

Adószám: 25847680-2-43
Cégjegyzék szám: 01-09-292379
MKEH eng. szám: U-001761